Algemene schoolzaken

De dagelijkse onderwijspraktijk

Dagindeling

Bij het eerste belsignaal, om 08.25 uur, wordt de buitendeur gesloten en gaan de leerlingen naar de lokalen. Bij het tweede belsignaal, om 08.30 uur, beginnen de lessen. Telaatkomers worden alleen in de les toegelaten met een ‘te laat’ briefje, dat zij bij de balie ophalen. Leerlingen die te laat komen, moeten zich de volgende ochtend om 08.00 uur op school melden.


Kantine

Het kantinebeleid is vooral gericht op een zo gezond mogelijk assortiment. De kantine is in principe altijd tijdens de pauzes geopend.

Onderwijstijd

Een leerling komt naar school voor het onderwijs. In de school organiseren we de schooldag zo dat leerlingen met hun onderwijs bezig zijn. Het onderwijs op onze school kent vaklessen en lessen waarin begeleiding centraal staat, zodanig dat in de onderbouw meer lessen van begeleiding zijn en in de bovenbouw de begeleiding een meer sturend karakter heeft en meer individueel is gericht. Leerlingen dienen in principe van 08.30 - 16.30 uur beschikbaar te zijn voor schoolzaken. Binnen deze uren, in enkele gevallen tot 17.15 uur, is voor iedere klas het lesrooster ingevuld. Hulp- en begeleidingsuren zijn in de schooldag opgenomen. Leerlingen die naar deze uren verwezen worden, zijn verplicht deze te volgen.


Het lesrooster is niet het gehele schooljaar hetzelfde. Door bijvoorbeeld langdurige ziekte en vervanging van docenten kan het rooster veranderen. In de regel ontvangen de leerlingen enkele keren per jaar een voor hen aangepast rooster. Voor weken met veel bijzondere activiteiten krijgen zij ook een daarop aangepast rooster. 

De roosterwijzigingen worden dagelijks in ons roosterprogramma Zermelo vermeld. De leerlingen ontvangen hiervoor een link. Bij onverwachte afwezigheid van een docent wordt in de regel ’s morgens vroeg de informatie aan alle leerlingen doorgegeven via een groepsapp.


Begin- of einduren van een afwezige docent vervallen, tenzij een opgegeven repetitie door een vervangende docent kan worden afgenomen. Een uitgevallen uur tijdens de lesdag wordt zo mogelijk gevuld door het verplaatsen van een eerste of laatste lesuur naar de vrijgekomen lestijd, waardoor in dat geval de lesdag korter wordt. De klassen 1 en 2 worden tijdens een uitgevallen lesuur opgevangen door een invaldocent of de pedagogisch medewerker. Vanaf klas 3 kunnen de leerlingen tijdens een tussenuur zelfstandig werken in de mediatheek.


Het schoolleven bestaat gelukkig niet alleen uit het ontvangen en geven van lessen. Geen schoolweek is hetzelfde.Door bijvoorbeeld langdurige ziekte en vervanging van docenten kan het rooster veranderen. In de regel ontvangen de leerlingen enkele keren per jaar een voor hen aangepast rooster. Voor weken met veel bijzondere activiteiten krijgen zij ook een daarop aangepast rooster. De roosterwijzigingen worden dagelijks in ons roosterprogramma Zermelo vermeld. De leerlingen ontvangen hiervoor een link. Bij onverwachte afwezigheid van een docent wordt in de regel 's morgens vroeg de informatie aan alle leerlingen doorgegeven via een groepsapp.

Invallessen

Er is een groep docenten beschikbaar om lessen over te nemen als een collega ziek is. Als een les door een andere docent wordt overgenomen, is dit zichtbaar in Zermelo. Het is dan belangrijk dat uw kind altijd zijn/haar boeken meeneemt voor dat vak. Het is mogelijk dat een opgegeven repetitie door een vervangede docent wordt afgenomen. Een uitgevallen uur tijdens de lesdag kan ook worden gevuld door het verplaatsen van een eerste of laatste lesuur naar de vrijgekomen lestijd, waardoor in dat geval de lesdag korter wordt.

KWT (Keuze Werk Tijd)

Het ene vak ligt je beter dan het andere vak. Voor sommige vakken kun je wat extra hulp gebruiken. Daarom bieden wij KeuzeWerkTijd (KWT) aan. Leerlingen kunnen zich voor meerdere KWT-uren / vakken per week opgeven en tot 10 weken vooruit plannen.

Leerlingen die zich inschrijven verplichten zichzelf om te komen; absentie word geregistreerd.

Afwisseling

Het schoolleven bestaat gelukkig niet alleen uit het ontvangen en geven van lessen. Geen schoolweek is gelijk. Oriëntatiedagen op vervolgopleidingen en beroep, sportieve en culturele activiteiten, toetsen en cursussen, dragen bij aan een vormend en gevarieerd schoolprogramma. In het lesprogramma is rekening gehouden met het uitvallen van lessen ten behoeve van bovengenoemde activiteiten.

Regeling ziekmelding en absentie
Aan de controle op aanwezigheid van de leerlingen – ons absentiecontrolesysteem - besteden wij veel tijd en aandacht. Onze doelstelling is te werken aan het in stand houden en verbeteren van het werkklimaat waarin leerlingen en personeel optimaal tot hun recht kunnen komen. Door goede communicatie tussen ouder(s)/verzorger(s) en school kan er snel gehandeld worden als er iets mis dreigt te gaan. Onderstaande richtlijnen geven aan hoe te handelen in bepaalde situaties.

 • In alle gevallen van absentie moet de leerling een afwezigheidsverklaring inleveren. Deze is bij de administratie te verkrijgen of te downloaden op de website via 'MijnCSB'. 
 • Uw kind is ziek: u belt naar school tussen 08.00 en 09.00 uur.
 • Uw kind heeft een (medische) afspraak: geef uw kind - vooraf - het verwijsbriefje (indien van toepassing) mee naar school.
 • Verzoeken om een vrij dagdeel of vrije dagen dienen 6 weken van tevoren schriftelijk bij de teamleider te worden ingediend. Wij adviseren u vooraf telefonisch overleg te plegen. Vaak kunnen dan al afspraken worden gemaakt. Overigens zullen wij ons daarbij moeten houden aan de leerplichtwet en de richtlijnen ter zake van de gemeente.
 • Na de tweede bel is de leerling te laat, ook als er lichte problemen zijn met het openbaar vervoer. Wij verwachten dat leerlingen daar rekening mee houden.
 • Leerlingen die te laat komen, melden zich de volgende ochtend om 08.00 uur op school. Leerlingen die zich de volgende dag niet hebben gemeld, moeten zich die dag na hun laatste les melden in het opvanglokaal van 14.30-16.30 uur.
 • Het kan zijn dat uw kind een belangrijk deel van een les mist. In dat geval kan de docent besluiten uw kind de volgende lesdag een afwezigheidsverklaring te laten meenemen. Op deze wijze blijft u op de hoogte (van bijvoorbeeld een gemiste repetitie).
 • Van herhaald te laat komen of herhaalde verwijdering uit de les wordt u op de hoogte gebracht. In bepaalde gevallen zal de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld. Indien uw kind bij een repetitie, schriftelijke overhoring e.d. afwezig is zonder een in deze regeling aangegeven melding, dan wordt voor de gemiste repetitie, overhoring e.d. het cijfer 1 toegekend.


Bij de brief die in genoemde gevallen naar u gezonden wordt, zal in het algemeen een overzicht van verzuim gevoegd worden. In dit overzicht worden afkortingen gebruikt. De verklaring van deze afkortingen is als volgt:
AB = absent, (nog) niet verantwoord of door ouders gemeld
AG = absenties goedgekeurd
BV = boeken vergeten
DA = doktersbezoek telefonisch gemeld, maar nog geen verzuimbrief ingeleverd
DG = dokter, verzuimbrief ingeleverd
HV = huiswerk vergeten
NL = niet in de les toegelaten
RT = remedial teaching
SG = schorsing
SU = straf uitgezeten (= ongeoorloofd)
(voor AB = absent)

SV = studieverlof (= geoorloofd)
TA = toets absent
TL = te laat (en straf nog niet uitgezeten)
TU = straf uitgezeten (= ongeoorloofd)
(voor TL = te laat)
UK = uit de klas verwijderd door slecht gedrag
VG = verlof geoorloofd (bijzonder verlofbrief verplicht)
ZG = ziek met brief, verzuimbrief ingeleverd
ZK = ziek gemeld, telefonisch, maar nog geen verzuimbrief ingeleverd

Verzuimbeleid
Bij het verzuimbeleid is er een samenwerkingsverband tussen drie partijen: de school, een vaste schoolarts van de GGD Amsterdam en de leerplichtambtenaar van de gemeente. De schoolarts en de leerplichtambtenaar zijn beiden lid van het Zorgadviesteam van de school. In het geval van ziekte doet u als ouder(s)/verzorger(s) een beroep op vrijstelling van het volgen van het lesprogramma voor uw kind. Bij frequent of langdurig ziekteverzuim laat de school zich adviseren door de schoolarts. Dit gebeurt met zorg voor en in het belang van de leerling.

De school signaleert het ziekteverzuim aan de hand van vastgestelde criteria:

 • meer dan 10 schooldagen achter elkaar ziek
 • meer dan 3 ziekmeldingen gedurende de laatste 8 schoolweken

De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen die aan bovenstaande criteria voldoen, ontvangen hierover schriftelijk bericht. De verzuimstatus van de leerling wordt hieraan toegevoegd. Hierna volgt op korte termijn een uitnodiging aan de ouder(s)/verzorger(s) om samen met hun kind naar de GGD Amsterdam te komen voor een verplicht consult bij de schoolarts.


Halt
Bij ongeoorloofd verzuim kan Bureau Leerplicht Plus besluiten proces verbaal op te maken en de leerling te verwijzen naar Halt. De criteria die hiervoor gehanteerd worden, zijn:

 • vanaf 12 keer te laat komen
 • vanaf 9 uur regulier verzuim binnen een periode, nl. van september t/m december en van januari tot de zomervakantie


Wij worden graag op de hoogte gehouden van zaken waardoor uw kind, tijdelijk, niet goed kan functioneren. Hiervoor kunt u contact opnemen met de mentor en/of de teamleider. Te denken valt hierbij aan gevallen van pesten en bijzondere gezins- of familieomstandigheden.

Wat is er geregeld voor zieke leerlingen in Amsterdam?
Wanneer een leerling door ziekte en/of ongeval langere tijd geen onderwijs op school kan volgen, kunnen ouder(s)/ verzorger(s) een beroep doen op ondersteuning. Aan deze voorzieningen zijn geen kosten verbonden.


Wanneer een leerling langdurig ziek thuis is:
Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Thuis in Amsterdam.
T 0299 - 37 42 42
Coördinator: mevrouw J. Taams
Schoolarts: de heer J. Buckle

Tijdens of na een opname in een niet-academisch ziekenhuis of revalidatiecentrum en bij alle vragen rondom ziekte en onderwijs:

ABC Onderwijsadviseurs

T 020 - 799 00 10
Consulenten
: mevrouw E. Hartogensis en de heer E. Dirkmaat

Wanneer een leerling behandeld wordt in een academisch ziekenhuis:
Emma Kinderziekenhuis/AMC of VUmc:
Educatieve Voorziening
T 020 - 566 89 52
Hoofd: mevrouw C. Hendriks

Leerplichtwet
De leerplichtwet geeft de rector van de school de bevoegdheid om zonder goedkeuring van de leerplichtambtenaar extra verlof te verlenen wegens gewichtige omstandigheden. In het geval dat extra verlof wordt verleend, wordt duidelijk aangetekend dat de absentie als gevolg van het verlof volledig voor eigen risico is en niet op een later moment kan worden aangevoerd als een oorzaak van mindere prestaties. Als uw kind, om welke reden dan ook, te vaak afwezig is, wordt de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte gesteld. Als het om ziekte gaat, wordt de schoolarts ingeschakeld.

De jeugdarts voor onze school is mw. Karin Ganzeboom.

Voor informatie over uw rechten en plichten als ouder(s)/verzorger(s) ten aanzien van het onderwijs van uw kind, verwijzen wij naar de volgende
sites:

Het pedagogisch klimaat

Het pedagogisch klimaat staat hoog op de agenda van de CSB. Aandacht voor wie je bent en voor wat je omgeving is. Ook aandacht voor wat jij en je omgeving nodig hebben om goed te kunnen leren en dus ook hoe we met elkaar omgaan.  Door onze werkgroep 'pedagogisch klimaat' is gewerkt aan handreikingen aan leerlingen en personeel. Ook voor ouders en verzorgers is het goed om hiervan op de hoogte te zijn. Uitgangspunt is om binnen een betere leer- en leefomgeving de uitstroom te verminderen en leerlingen kansen te bieden onvertraagd een diploma te halen. De werkgroep heeft er voor gekozen zich te richten op de volgende pijlers: Het bieden van structuur. Eensgezindheid onder opvoeders. Je houden aan gemaakte afspraken.


1. Het bieden van structuur

De basis voor het bieden van structuur ligt bij de docent. De regie hebben over wat er in de klas gebeurt (orde houden), is noodzakelijk om goed les te kunnen geven en een goede werkrelatie met een klas op te bouwen. Orde is geen doel op zich, maar regelt een goede manier van leren en omgaan met elkaar. 


2. Eensgezindheid onder opvoeders

Eensgezindheid en afstemming met collega’s en schoolleiding voorkomt probleemgedrag en strijd tussen docenten en leerlingen.  Een school met een goed pedagogisch klimaat stelt duidelijke regels op voor algemeen gedrag, die voor de hele school gelden. Daarnaast zorgt zij voor passende maatregelen wanneer regels worden overtreden en procedures niet worden nageleefd. 


3. Je als opvoeder houden aan gemaakte afspraken

Als alle medewerkers van de school zich consequent aan rituelen, afspraken en regels houden en geen uitzonderingen maken, is de structuur en het regelsysteem voor leerlingen duidelijk. Deze duidelijkheid bevordert goed gedrag en verkleint de kans op gedragsproblemen.   

Dit leidt zowel voor leerlingen als medewerkers van de school tot een duidelijke, voorspelbare leer- en leefomgeving: je weet waar je aan toe bent.

  

Met dit doel voor ogen is een boekje gemaakt, ‘Zo doen we het op de CSB’, met enkele handvatten voor zowel leerlingen als docenten om eensgezind om te gaan met onze schoolregels. Hierdoor leggen we samen de basis voor een prettige leer- en leefomgeving. 


Van elke leerling verwachten we inzet en motivatie. Van belang is dat een leerling inziet wat de gevolgen zijn van zijn of haar gedrag. Ons onderwijs is slechts een onderdeel van de weg die een leerling aflegt naar volwassenheid. Volwassen zijn betekent zelfstandig kunnen zijn, met zicht op verantwoordelijkheid jegens anderen. Deze eigenschappen zijn belangrijk om later in de maatschappij te kunnen functioneren. Gedurende de schooltijd wordt daar aandacht aan besteed. Heel belangrijk hierbij is: het kunnen maken van keuzes en zicht hebben op de gevolgen hiervan voor jezelf en anderen. In alle vakken zullen deze eigenschappen bevorderd moeten worden. We verwachten van onze leerlingen en van onszelf respect en wellevendheid. Respect voor een ander; je aanvaardt een ander zoals hij is en respecteert zijn geloof, zijn achtergrond en zijn manier van leven. Respect betekent niet dat je tegen iemand opziet of iemand als voorbeeld neemt, maar dat je aanvaardt dat iemand anders is dan jij bent. De belangrijkste schoolregel is dan ook dat we respect hebben voor elkaar en voor elkaars eigendommen. 

Roken, alcohol, drugs en wapens

In de maatschappij wordt de laatste jaren een voortdurende discussie gevoerd over een gezonde leefwijze. Het gebruik van genotsmiddelen als roken, alcohol en drugs neemt in deze discussie een centrale plaats in. In het kader van biologie- en maatschappijleerlessen, wordt aan de leerlingen voorlichting gegeven over roken, alcohol en drugs.

Ten aanzien van alcohol geldt dat het gebruik en in bezit hebben van alcohol in en om het gebouw verboden is. Op schoolfeesten wordt geen alcohol geschonken. Ook het gebruik en in bezit hebben van drugs en wapens in en om het gebouw is verboden. Overtreding van deze regels leidt tot schorsing. Handel in drugs leidt tot verwijdering. Deze regels gelden ook bij door school georganiseerde reizen, excursies en activiteiten e.d.

De schoolleiding behoudt zich het recht voor periodiek controle uit te oefenen op de inhoud van de kluisjes en de opdracht te geven jaszakken en tassen te legen.


Rookvrije school

Uit onderzoek is gebleken dat het zien roken van anderen, jongeren aanzet om zelf te gaan roken. Veel jongeren steken hun eerste sigaret op het schoolplein op. Dat roken ongezond en zeer schadelijk is, is algemeen bekend. Wij vinden dat wij als school de verantwoordelijkheid hebben om leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving te bieden. Op onze school en het schoolplein is derhalve roken voor iedereen verboden. Omdat er in het algemeen minder wordt gerookt, verwachten wij geen overlast in de directe omgeving. Wij blijven daarover met de omwonenden in contact.

Schade

Het uitgangspunt is dat de school niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die ontstaat door diefstal of vernielingen van eigendommen van een leerling. Van de leerling wordt verwacht dat hij zorgvuldig met zijn spullen omgaat en deze niet onbeheerd achterlaat. We raden ook ten sterkste af waardevolle voorwerpen (bijv. muziekafspeelapparatuur, computerspelletjes) mee naar school te nemen.

Kleding

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij goed en verzorgd de school bezoeken. Ieder is vrij in de keuze waarop hij of zij zich kleedt. De vrijheid wordt wel beperkt door de algemene opvatting van wat nog fatsoenlijk en passend is. We gaan ervan uit dat iemand met zijn kleding geen aanstoot geeft. De kleding moet de onderlinge communicatie in school mogelijk blijven maken en het moet mogelijk zijn om de identiteit vast te stellen van een ieder die in de school aanwezig is.

Privacy/portretrecht

Op de CSB worden regelmatig leerlingen en klas-/groepssituaties tijdens binnen- en buitenschoolse activiteiten gefotografeerd door medewerkers. Het fotomateriaal wordt o.a. gebruikt bij voorlichting over de school en ter verfraaiing van het schoolgebouw. Ook maken wij als (aspirant) opleidingsschool soms opnames van lessen. Dit is nodig om het leren van docenten (in opleiding) te verbeteren. Deze opnames worden uitsluitend gebruikt ter verbetering van de onderwijskwaliteit en studiedoeleinden van stagiaires in het kader van bespreking van lessituaties. 

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een formulier waarop u kunt aangeven of u toestemming geeft voor gebruik van foto's/video van uw kind voor openbare publicaties. Dit formulier is ook te vinden op 'MijnCSB". 

Schoolpas

Elke leerling krijgt aan het begin van zijn schoolcarrière een schoolpas. Met de schoolpas kunnen leerlingen zich identificeren, bijvoorbeeld bij de receptiebalie (als een leerling te laat is wordt de pas gescand om vast te leggen dat hij/zij te laat is), of bij een schoolfeest. Met de schoolpas kunnen leerlingen ook printjes en kopietjes betalen. In de mediatheek staat de printer/kopieermachine waar leerlingen van de CSB gebruik van mogen maken.

Op de website op 'MijnCSB' staat nadere informatie over het koppelen van de leerlingpas aan het leerlingaccount op het netwerk van de school en over het opwaarderen van het tegoed van de leerlingpas. De CSB geeft vanuit de overige kosten die aan de ouder(s)/verzorger(s) in rekening worden gebracht, elke leerling een kopieertegoed van € 5,-. De leerlingen hebben hun schoolpas altijd bij zich. Heeft een leerling zijn pas niet bij zich, dan kan dit tot een sanctie leiden. Let op: Een leerling die zijn/haar schoolpas verliest of kwijt is, kan voor € 5,- een nieuwe pas aanvragen. Dit bedrag betaalt hij/zij contant bij de administratie.

Schorsing en verwijdering

Een teamleider kan, in overleg met de schoolleiding, een leerling gedurende een dag de les ontzeggen (zgn. interne schorsing), of in geval van een zwaarwegend vergrijp, een dag extern schorsen. In geval van een interne schorsing verblijft de leerling gedurende een door de teamleider bepaalde tijd in het opvanglokaal onder toezicht van de pedagogisch medewerker, waar hij zelfstandig werkt aan zijn schoolwerk. Als een leerling de dag(en) waarop hij intern geschorst is een of meerdere toetsen heeft, maakt hij deze gewoon in de klas. In geval van externe schorsing wordt het de leerling verboden zich in of in de omgeving van de school te bevinden gedurende de periode waarin hij is geschorst. De rector kan een leerling maximaal 3 dagen schorsen, tenzij in overleg met de leerplicht een langere periode noodzakelijk is. Te allen tijde zullen in geval van schorsing de leerplicht en de inspectie op de hoogte worden gebracht. In ernstige gevallen, ter beoordeling van de schoolleiding, of bij herhaling van gedragingen die al hebben geleid tot externe schorsing, kan een leerling definitief van school worden verwijderd. Het besluit tot definitieve verwijdering wordt de ouder(s)/verzorger(s) en de betrokken leerling schriftelijk en met opgave van redenen meegedeeld. Binnen 30 dagen na dagtekening kan aan het bestuur van de school schriftelijk om herziening worden verzocht. Afgezien daarvan kan de school overgaan tot het doen van aangifte bij de politie, indien daar aanleiding toe is. De rector beslist in gevallen waarin de regels en bepalingen niet voorzien.

Mobile guidelines