De organisatie


De Cedergroep


De CSB vormt samen met het Hermann Wesselink College in Amstelveen, het VeenLanden College te Mijdrecht/Vinkeveen , het Hervormd Lyceum Zuid en het Hervormd Lyceum West te Amsterdam, de Cedergroep. Vijf scholen, die onder één bestuur samenwerken om de kwaliteit van het onderwijs in de scholen te verhogen.


Bevoegd gezag

Het bestuur van de Stichting Ceder vormt het bevoegd gezag van de school. De formele verantwoordelijkheid voor wat er in school gebeurt, ligt bij het bestuur van de Stichting Ceder.De voorzitter, de heer Duco Adema, en het College van Bestuur van de Stichting Ceder vormt samen met het College van Rectoren de leiding van de Cedergroep. Elke school heeft zijn eigen schoolleiding met conrectoren en teamleiders. Het Cederbeleid wordt met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), bestaande uit vertegenwoordigers van alle scholen besproken.


Het adres van de Stichting Ceder is:

De Cuserstraat 1, 1081 CK Amsterdam

T 020 - 545 69 10


Opleidingsschool
De CSB is aspirant opleidingsschool voor studenten en is onderdeel van de ROSA. 
Als student voor de CSB kiezen betekent dat: 

 • je voor een school kiest waar je tijd en ruimte vindt om je te ontwikkelen, 
 • docenten en studenten leren van elkaar én met elkaar, 
 • je leerlingen stimuleert door jouw vernieuwende ideeën.

Onze school is een school waarin iedereen leert. Leerlingen, studenten én medewerkers. Studenten van onze school beschouwen wij als collega’s, zij maken deel uit van een team van professionals. De studenten worden opgeleid en begeleid door enthousiaste, betrokken, gecertificeerde WPBs en meer op afstand door de schoolopleider.
Wij stellen de studenten in de gelegenheid om ervaring op te doen met zowel regulier onderwijs als met ontwikkelingsgericht projectonderwijs (Millennium Skills).


Contact en informatieverstrekking
De CSB is van mening dat contact met ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen zeer belangrijk is. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt per klassenlaag een informatieavond gehouden waarin het verloop van het schooljaar uiteengezet wordt. De ouder(s)/verzorger(s) zijn daardoor op de hoogte van wat zich gedurende een schooljaar gaat afspelen. Naast deze informatieavonden en de 10-minuten gesprekken zijn er diverse momenten waarop dit contact mogelijk is. De school stelt het op prijs als ouder(s)/verzorger(s) hun betrokkenheid met de school laten blijken en geeft op diverse momenten aan dat het contact, hetzij telefonisch hetzij persoonlijk, gewaardeerd wordt.


Als de school van mening is dat de prestaties en resultaten van de leerling onvoldoende zijn en er een tekort aan contact is tussen de ouder(s)/verzorger(s) en school, kan dit in de mavo-afdeling leiden tot het laten ophalen van het rapport door de ouder(s)/verzorger(s) op school.
De mentoren en/of vakdocenten en/of teamleiders nemen contact op met de ouder(s)/verzorger(s) als hier aanleiding toe bestaat.


Website en ‘MijnCSB’
Leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en belangstellenden kunnen via de website van de school (csb-amsterdam.nl) kennisnemen van wat er op onze school gaande is. De CSB maakt gebruik van Intranet om informatie door te geven aan ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. Via “MijnCSB” kan met de Magisterinloggevens worden ingelogd in een beveiligde netwerkomgeving.


Schoolleiding

Dhr. T. Verheul, rector

Organisatie


De CSB werkt met een vijfhoofdige schoolleiding: een rector met vier teamleiders. De teamleiders worden ondersteund door vier leerjaarcoördinatoren: docenten.


De leerjaarcoördinatoren zijn samen met de betrokken mentoren en docenten verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen in hun jaarlaag (brugklassen, tweede jaar, mavo bovenbouw en havo bovenbouw, inclusief vwo 3). De leerjaarcoördinatoren zijn belast met alle leerlingzaken van de betreffende jaarlaag. Hieronder valt de sociale begeleiding en de overige aspecten die van belang zijn bij de ontwikkeling en vorming van onze lerrlingen.


Voor de ouder(s)/verzorger(s) betekent deze wijziging in de praktijk dat waar u in voorgaande jaren contact opnam met de teamleider, u voortaan contact opneemt met de leerjaarcoördinator van de afdeling waarin uw kind les krijgt.

Schoolleiding

rector

dhr.drs. Tommie Verheul

t.verheul@csb-amsterdam.nl


teamleider brugklassen

dhr. Volkert Renooy

renooy@csb-amsterdam.nl


teamleider tweede klassen

dhr. Juriaan Langstraat

langstraat@csb-amsterdam.nl


teamleider mavo 3 en 4

dhr. Mike Roos

roos@csb-amsterdam.nl


teamleider havo 3,4,5 vwo 3

mw.drs. Heleen Albers

albers@csb-amsterdam.nl


Leerjaarcoördinatoren


brugklassen

mw. Victoria Hamel

hamel@csb-amsterdam.nl


tweede klassen

dhr. Wouter Essink

essink@csb-amsterdam.nl


mavo 3 en 4

mw. Mariëlle Lijesen

lijesen@csb-amsterdam.nl


havo 3,4, en 5 en vwo 3

dhr. Enes Azan

azan@csb-amsterdam.nl

Docenten


Voor docenten is betrokkenheid bij de leerlingen, hun ontwikkeling en hun prestatie van groot belang. Om het vakonderwijs tot zijn recht te laten komen, is overleg met leden van de vaksectie en aanverwante vaksecties belangrijk. De docent is de spil in het onderwijs en de begeleiding. Van docenten wordt daarom verwacht dat ze zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen op:

 • didactiek en vakkennis
 • onderwijskundige ontwikkeling
 • onderwijs organisatorisch gebied, betrekking hebbend op hun werk, bijvoorbeeld algemene vernieuwingen


Om het onderwijs en de begeleiding goed tot hun recht te laten komen, wordt aan de volgende facetten van het dagelijks werk veel aandacht besteed:

 • De docent is betrokken bij de leerprestaties van de leerling. Hij/zij treedt hierbij stimulerend op en registreert de prestaties, zodat een beeld van de leerontwikkeling ontstaat.
 • De docent toont belangstelling voor de persoonlijke omstandigheden en vaardigheden van de individuele leerling en tracht de leerling in deze vaardigheden te stimuleren.
 • De docent draagt er zorg voor dat iedere leerling zich kan ontplooien op de wijze die bij hem of haar past. Om deze reden stimuleert de docent de omgang van de leerling met betrekking tot:
 • - medeleerlingen
 • - docenten en ander personeel
 • - leermiddelen
 • - correctheid van werk
 • - voortgang van het leerproces
 • - zelfreflectie


 • De docent stelt duidelijke eisen die gerelateerd zijn aan het doel van het onderwijs in een bepaalde periode. Over deze doelen wordt de leerling duidelijk geïnformeerd, bijvoorbeeld door middel van studiewijzers.
 • De docent volgt na- en bijscholing, zowel binnen de school als daarbuiten, zoals  georganiseerd door universiteiten, hogescholen, pedagogische studiecentra en vakverenigingen.
 • Vaksecties zorgen in onderling overleg voor de organisatie van de leerstof per trimester en per jaar. Dit wil zeggen dat in een klassenlaag bij een vak overleg is over welke stof er behandeld wordt en op welke manier, zodat de continuïteit bij overgang van de ene klas naar de volgende gewaarborgd is. Ook wordt op deze manier bij een tussentijdse overstap naar een andere afdeling de overgang vergemakkelijkt.
 • Via lessen studievaardigheden krijgen leerlingen methoden aangereikt om efficiënter te studeren.
 • De docenten die in een bepaalde laag lesgeven behoren bij een team. In basisteamvergaderingen bespreken de teams lopende zaken.
 • In themabijeenkomsten werken de teams aan onderwijskundige ontwikkelingen.
 • Docenten zijn enthousiast in het doceren van hun vak. Dit komt tot uitdrukking in het betrokken zijn bij de leerling, bij zijn/haar prestaties en bij de school.


Contactinformatie

De volgende personeelsleden zijn aan het begin van het schooljaar 2019/2020 aan onze school verbonden.

Communicatie via e-mail
De communicatie naar de ouder(s)/verzorger(s) vindt vrijwel geheel plaats via e-mail, naar de eerste ouder/verzorger. Het is daarom essentieel dat het e-mailadres van de ouder(s)/verzorger(s) in Magister altijd actueel is. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun e-mailadres zelf in Magister aanpassen.

De leerlingen van de CSB hebben een eigen CSB-e-mailadres. Een groot deel van belangrijke informatie zal onder meer via dit e-mailadres aan hen doorgegeven worden.

Afspraken voor de oudergespreksavonden, de zgn. 10-minuten gesprekken, kunnen alleen via Zermelo op pc of laptop worden aangevraagd (dus niet via uw mobiele telefoon).


Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
In het geval dat ouders gescheiden van elkaar wonen en co-ouderschap hebben, worden beide ouders door school geïnformeerd over gewichtige omstandigheden betreffende het kind. Beide ouders ontvangen contactbrieven en contactmails, alsmede een uitnodiging voor ouderavonden.


Ouders die gescheiden van elkaar wonen verplichten zich op hun beurt relevante informatie inzake adresgegevens, gezag, omgang met het kind etc. door te geven aan de school en deze informatie te onderbouwen met relevante documenten (bijv. een rechterlijke beschikking en het gedeelte van het ouderschapsplan waarin de omgang en de school(gang) beschreven worden).


Ouders die geen ouderlijk gezag hebben, maar wel geïnformeerd willen worden, kunnen ons schriftelijk verzoeken om te worden geïnformeerd. Zij dienen dan wel aan te geven waarom zij willen worden geïnformeerd, een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen, alsmede eventuele relevante informatie zoals een kopie van een rechterlijke beschikking en het gedeelte van het ouderschapsplan dat slaat op de schoolgang van het kind, en de omgangsafspraken. Als er geen strijd is met het belang van het kind, zal de verzoeker in ieder geval algemene informatie over de school ontvangen. Of mogelijk uitgebreide informatie verstrekt zal worden, wordt per situatie bekeken.

Onderwijsondersteunend personeel


De onderwijsassistenten, conciërges, mediatheekmedewerker en de medewerkers op de administratie en het secretariaat werken ondersteunend in het onderwijs- en begeleidingsproces. De werkzaamheden op ieders eigen terrein maken de organisatie van en het toezicht op het onderwijs en de begeleiding mogelijk.


 • Cijferadministratie: Mw. Solange Titahena
 • Leerlingadministratie: Mw. Solange Titahena
 • Telefoniste/receptioniste: Mw. Sabine Stevens
 • Secretariaat: Mw. Agnes de Jonge
 • Examenadministratie: Mw. Agnes de Jonge
 • Financiële administratie: Mw. Marianne Werter
 • Hoofdconciërge: Dhr.. Theo van den Berg
 • Conciërge: Dhr. Diron Hazel
 • Medewerker Mediatheek: Mw. Anna Nijks
 • Pedagogisch medewerker: Dhr. Maikel Deekman
 • Pedagogisch medewerker: Mw. Monique Schipper
 • Technisch onderwijsassistent (TOA): Dhr. Ferry Winter
 • Onderwijsassistent: Mw. Femke Schippers
 • Onderwijsassistent: Dhr. Steve Akele
 • Dagelijks rooster: Dhr. Bart Klijnstra
 • Examensecretaris: Dhr. Enes AzanOnze medewerkers zijn

Stimulerend

We stimuleren onze leerlingen om zelfstandig na te denken. En verder te kijken. We bieden ze de mogelijheid om vragen te stellen en te onderzoeken.


Persoonlijk

Iedere leerling is er één. We zijn erop gericht om op basis van hun eigen interesses een persoonlijke relatie met ze te ontwikkelen.

Stimulerend

We stimuleren onze leerlingen om zelfstandig na te denken. En verder te kijken. We bieden ze de mogelijheid om vragen te stellen en te onderzoeken.


Persoonlijk

Iedere leerling is er één. We zijn erop gericht om op basis van hun eigen interesses een persoonlijke relatie met ze te ontwikkelen.Gedreven

We houden van ons vak, van de school en van onze leerlingen. We stellen alles in het werk om die verbinding zo sterk mogelijk te maken.


Sociaal

Onze medewerkers zijn geïnteresseerd in de wereld en wat daar gebeurt. Dat nemen ze mee in hun lessen.


Het schoolgebouw
Het schoolgebouw aan de De Cuserstraat in Amsterdam is in 1963 in gebruik genomen. ‘De school met het koepeltje’ ligt op een mooie locatie, grenzend aan het natuurgebied Ecolint. Het schoolgebouw is een Rijksmonument. 
Alle lokalen zijn voorzien van een beamer en/of smartboard. Vakken zoals tekenen, muziek, biologie, scheikunde en natuurkunde worden gegeven in moderne, volledig uitgeruste praktijklokalen.

De CSB verduurzaamt
De CSB, een ondernemende, Amsterdamse school, is gelegen in een groene wijk op de grens van Amsterdam en Amstelveen. De CSB streeft ernaar om zo bewust mogelijk met de omgeving om te gaan. Het greenteam van de school onderzoekt samen met de leerlingen of er binnen school mogelijkheden zijn om te verduurzamen. Tegen die achtergrond zijn er initiatieven vanuit het onderwijs gericht op het bewustmaken van de leerlingen. Belangrijk is bijvoorbeeld het jaarlijks terugkerende project ‘Schoon is gewoon.’

Verbetering luchtkwaliteit in de lokalen
De gemeente heeft in het kader van ‘de Frisse Scholennorm’ de CSB als pilot project uitgekozen voor het VO. Dat betekent dat de gemeente investeert in de ventilatiesystemen die in de zomervakantie 2017 zijn aangelegd. Elk lokaal van de oudbouw heeft aan het plafond een ventilatie unit die de lucht continue afzuigt en weer aanvult met gefilterde lucht. Dit is een zgn. warmte terugwinsysteem.

Zonnepanelen en sedum
De CSB heeft SDE+ subsidie verkregen om zelf elektriciteit op te wekken. Deze subsidie voorziet in een extra vergoeding op elke zelf opgewekte kilowattuur (kwh), waarmee de investering sneller kan worden terugverdiend. Op het dak zijn zonnepanelen geplaatst. Ze worden verankerd in een dikke laag sedum. Deze vegetatie zorgt ervoor dat het onder de panelen minder warm wordt, waardoor de panelen beter presteren. Andere voordelen van sedum zijn het afvangen van fijnstof uit de lucht, het aantrekken van bijen en vlinders en regeling van de temperatuur in de lokalen van de 2e verdieping.