Examen

Examen

In het schooljaar 2019/2020 start het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) op donderdag 7 mei 2020. Het tweede tijdvak start op maandag 15 juni 2020.


Examenreglement

Het examenreglement operationele procedures en organisatorische regelingen te uitvoering van het schoolonderzoek en het Centraal Schriftelijk enige inhoudelijke bepalingen. Dit examenreglement van de commissie ligt te inzage op school.

Programma van toetsing en afsluiting 2019/2020 (PTA)

In het PTA wordt het schoolonderzoek geregeld. Elke eindexamenkandidaat ontvangt dit reglement vóór 1 oktober van het lopende cursusjaar. Behalve de data van de schoolexamens, is daarin ook de stofomschrijving van de schoolexamens te vinden, alsmede de weging. Voorts wordt zeer nadrukkelijk gewezen op diverse bepalingen, in het bijzonder op die artikelen, waarin wordt omschreven hoe gehandeld moet worden indien een kandidaat om welke reden dan ook is verhinderd deel te nemen aan een onderdeel van de examens.

Commissie van beroep eindexamen

Door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen is bepaald, dat op iedere school voor voortgezet onderwijs een commissie van beroep moet zijn ingesteld. Bij deze commissie kan een eindexamenkandidaat die in strijd heeft gehandeld met de afspraken zoals omschreven in het PTA en het examenreglement, in beroep gaan tegen een beslissing van de examencommissie. Het reglement van de commissie ligt ter inzage op school.

Een school met goede slaagpercentages

Een goed sfeer blijkt bevordelijk te zijn voor het onderwijs. Hieronder vindt u een overzicht van de resultaten van de examens van de afgelopen jaren.