Financiën

Financiële bijdrage

Vanzelfsprekend werken wij vanuit het principe dat de toelating niet afhankelijk wordt gesteld van een andere dan een bij of krachtens de wet geregelde bijdrage. De CSB biedt een aantal aanvullende zaken aan die niet worden vergoed vanuit de landelijke bekostiging en vraagt ouder(s)/verzorger(s) een bijdrage voor deze middelen.

We onderscheiden twee soorten kosten: de inkomensafhankelijke vrijwillige ouderbijdrage en de overige kosten. Onder de inkomensafhankelijke vrijwillige bijdrage valt: onderdelen van het programma Millennium Skills, het inhuren van acteurs, sportdagen/themafeesten (DJ, verlichting), projecten zoals “De week van het geld”, “Schoon is gewoon” en “Day for Change”, de organisatie van kerst- en paasvieringen, de schoolpas en activiteiten vanuit de ouderraad (zoals de thema-avond aan het begin van het schooljaar).

De bedragen zijn per kind, onafhankelijk van het aantal kinderen per gezin dat op onze school zit. Aan het begin van het schooljaar stuurt de CSB alle ouders en verzorgers een email met daarin een link naar de webpagina van ons aanbod-& facturatiesysteem WIS-collect. De ouder(s)/verzorger(s) krijgen daar het totale aanbod te zien voor het komende schooljaar.

Tegemoetkoming kosten

Er zijn fondsen die bepaalde schoolkosten, zoals een schoolkamp, schooltas of leermiddelen, kunnen vergoeden als ouders daar zelf geen geld voor hebben. Het Nationaal Fonds Kinderhulp (https://kinderhulp.nl/) helpt kinderen op het gebied van een fiets of kleding, ontspanning (dagje uit of vakantie) en ontwikkeling, door sport, muziekles of een laptop voor school.

De Stichting Leergeld (https://www.leergeld.nl/ ) ondersteunt ouders zodat alle kinderen deel kunnen nemen aan een schoolkamp (of sport– of toneelvereniging). Ook voor computers en andere schoolmaterialen bieden zij hulp.

Via de gemeente

Ook gemeenten vergoeden soms dergelijke kosten (een vorm van bijzondere bijstand), afhankelijk van uw inkomen en de noodzakelijkheid van de kosten. De mogelijkheden verschillen per gemeente. Ga voor meer informatie naar de sociale dienst van uw gemeente

Ongevallenverzekering

Het bestuur heeft voor alle leerlingen van de school een collectieve verzekering afgesloten, die de kinderen aanvullend verzekert tegen ongevallen tijdens hun verblijf in of bij de school én tijdens hun gang naar school en terug naar huis. De verzekering geldt niet voor materiële schade, dus niet voor beschadiging aan fiets of scooters, brillen, kleding en andere eigendommen. Ook geldt de verzekering niet voor diefstal. De verzekering is van kracht op de dagen dat de school voor het geven van onderwijs geopend is van één uur voor de schooltijd tot één uur na de schooltijd. Dus niet op zon- en feestdagen, in de vakanties of op vrije dagen. De verzekering geldt ook tijdens excursies en schoolreizen onder leiding van de docenten. De dekking betreft de kosten die niet onder uw eigen ziektekostenverzekering vallen (bijvoorbeeld eigen risico). De verzekerde bedragen zijn bij de administratie op te vragen. Het is dringend gewenst om alle gevallen van lichamelijk letsel, ook al zijn deze van lichte aard, binnen 48 uur aan de verzekeringsmaatschappij te melden. Eventuele vergoeding van schade geschiedt aan uzelf. U dient dus zelf voor betaling van nota’s zorg te dragen.

Schoolboeken

Scholen ontvangen van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal, dat specifiek voor een leerjaar door het schoolbestuur wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma. Scholen stellen deze schoolboeken en het lesmateriaal gratis ter beschikking aan leerlingen. In principe zijn de volgende studieboeken en leermaterialen voor ouder(s)/verzorger(s) gratis in het voortgezet onderwijs:

  • leerboeken, werkboeken*), project- en tabellenboeken, examentrainingen en examenbundels, eigen leermateriaal
  • van de school, bijbehorende cd’s en/of dvd’s die een leerling in dat leerjaar nodig heeft
  • de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) die een leerling in dat leerjaar nodig heeft
  • lesmateriaal van extra (keuze)vakken
  • lesmateriaal voor leerlingen met een leesbeperking, zoals visueel gehandicapten en leerlingen met dyslexie

*) Omdat de vergoeding van de overheid lager is dan het gemiddelde boekenpakket dat een leerling nodig heeft, bekijkt de school kritisch of werkboeken voldoende gebruikt worden. Er zal een beperkt aantal werkboeken in de boekenlijst worden opgenomen.

De volgende schoolbenodigdheden komen voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s): atlassen, woordenboeken, rekenmachines, agenda’s, sportkleding, schriften, multomappen, snelhechters, pennen e.d.


Aan ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen kan een borgsom worden gevraagd voor het gebruik van het gratis lesmateriaal. In overleg met de Medezeggenschapsraad is dit bedrag bepaald op € 75,-.


De borg wordt aan de boekenleverancier betaald. De boekenleverancier kan er voor kiezen het borgbedrag gedurende de volgende schooljaren te laten staan en pas terug te betalen als de ouder(s)/verzorger(s) geen boekenpakket meer via de leverancier bestellen.


Via de website van de firma Van Dijk Educatie (www.vandijk.nl/webshop) bestellen leerlingen zelf hun boeken door het aanklikken van hun klas en vakkenpakket. De code die zij hierbij ontvangen, kunnen zij gedurende het chooljaar gebruiken voor het inzien van digitaal studiemateriaal.

Ongevallenverzekering

Het bestuur heeft voor alle leerlingen van de school een collectieve verzekering afgesloten, die de kinderen aanvullend verzekert tegen ongevallen tijdens hun verblijf in of bij de school én tijdens hun gang naar school en terug naar huis. De verzekering geldt niet voor materiële schade, dus niet voor beschadiging aan fiets of scooters, brillen, kleding en andere eigendommen. Leerlingen die tijdens de gymles hun bril op willen houden, wordt dan ook aangeraden een bril met onbreekbare glazen aan te schaffen. Ook geldt de verzekering niet voor diefstal. De verzekering is van kracht op de dagen dat de school voor het geven van onderwijs geopend is van één uur voor de schooltijd tot één uur na de schooltijd. Dus niet op zon- en feestdagen, in de vakanties of op vrije dagen. De verzekering geldt ook tijdens excursies en schoolreizen onder leiding van de docenten. De dekking betreft de kosten die niet onder uw eigen ziektekostenverzekering vallen (bijvoorbeeld eigen risico). De verzekerde bedragen zijn bij de administratie op te vragen. Het is dringend gewenst om alle gevallen van lichamelijk letsel, ook al zijn deze van lichte aard, binnen 48 uur aan de verzekeringsmaatschappij te melden. Eventuele vergoeding van schade geschiedt aan uzelf. U dient dus zelf voor betaling van nota’s zorg te dragen.