Het onderwijs

We leven in een dynamische tijd. Jongeren verlangen van ons eigentijds onderwijs. Onderwijs dat prikkelt en uitdaagt en echt iets van je verwacht, dat aansluit op hun eigen manieren van leren en dat krachtig ondersteund wordt door de informatie- en communicatietechnologie die ze buiten het onderwijs dagelijks zelf gebruiken. Onderwijs dat is toegespitst op hun kennisbehoefte en capaciteiten en dat tegelijkertijd betekenisvol is. Het onderwijs op onze school speelt op die ontwikkelingen in om haar maatschappelijke taken te kunnen blijven vervullen: de zorg voor de overdracht van kennis en sociale vaardigheden, van normen en waarden en van culturele vorming.

Het onderwijs van de 21e eeuw speelt in op de maatschappelijke diversiteit. Het doet recht aan verschillen in capaciteiten, aan verschillen in individuele voorkeuren en interesses en aan culturele verschillen. Naast gemeenschappelijkheid in het aanbod is er binnen het onderwijs op onze school voldoende ruimte voor diversiteit en individuele talentontwikkeling. Goed onderwijs biedt leerlingen kansen om hun talenten voluit te ontplooien met inachtneming van ieders individuele capaciteiten. In alle geledingen van onze school wordt daarom vernieuwend onderwijs gerealiseerd.


De belangrijkste kenmerken van het onderwijs zijn:

Je leert actief en in toenemende mate zelfstandig

Recente inzichten in hoe leerlingen leren, maken duidelijk dat actief en zelfstandig leren een hoger rendement oplevert dan een passieve en consumptieve houding. Daarnaast komt het actief leren tegemoet aan de behoefte aan zelfstandigheid van leerlingen in deze ontwikkelingsfase. Om actief en zelfstandig leren mogelijk te maken, is 'leren leren' een wezenlijk onderdeel van ons onderwijs.

Je oriënteert


Het oriënterende karakter van de onder- en bovenbouw betekent onder andere dat leerlingen zicht krijgen op de mogelijkheden voor hun verdere (school)loopbaan, op de kenmerken van verschillende soorten arbeid en op de samenleving waarin ze leven. Daartoe hoort ook de oriëntatie op waarden, normen en opvattingen in onze maatschappij. Onderwijs met een oriënterend karakter impliceert dat leerlingen leren keuzes te maken tussen de mogelijkheden die zij door hun oriëntatie ontdekken. Zij toetsen deze mogelijkheden aan de eigen interesses en ambities.

Je leert samen met anderen

Veel leerlingen leren graag samen met anderen. Wij stimuleren dat. Hierbij speelt de rendementsgedachte een rol. Het samen leren en werken biedt ook mogelijkheden tot het ontwikkelen en uitbreiden van sociale en communicatieve vaardigheden. Het kan leiden tot reële oefensituaties in het leren erkennen van en leren omgaan met verschillen tussen mensen.

Je werkt in een uitdagende, veilige en gezonde leeromgeving.


Uiteraard behoren nieuwe, moderen leermiddelen (waaronder ICT) een een veilig en schoon gebouw deel uit te maken van de leeromgeving van een leerling. Maar er is meer. Leerlingen verkennen ook mogelijkheden en grenzen van zichzelf en anderen. Ze zoeken daarin ook uitdagingen en risico's. De leeromgeving op onze school komt daaraan tegemoet en zorgt tegelijkertijd voor veiligheid: een klimaat dat prikkelt tot leren; contexten die realistisch en herkenbaar zijn; een sfeer waarin fouten gemaakt mogen worden; conflicten die opgelost worden door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren en waarin gezond en verantwoordelijk gezag wordt gestimuleerd.

Je ontdekt jezelf

Om te kunnen omgaan met de in toenemende mate snel veranderende maatschappij en wat daarin wel en niet bij jou past, is het an belang te ontdekken wie je zelf bent. Welke manieren van leren passen bij jou? Op welke manier kun jij het beste samenwerken? Hoe ga jij om met een samenleving vol met uiteenlopende ideeën?

Je leert in een doorlopende leerlijn


Onderwijs wordt gekenmerkt door de zorg voor een doorlopende leerlijn over de breuken binnen het onderwijsstelsel heen: van primair naar voortgezet onderwijs en van onderbouw naar bovenbouw. Dat hoeft niet altijd te betekenen dat de verschillen zo klein mogelijk worden gemaakt. Duidelijke overgangen bieden de leerling ook sterke mogelijkhden tot groeiende bewustwording van overgang en verandering. Ons onderwijs en onze begeleiding zijn er op gericht de leerling zo goed mogelijk over de breuklijnen heen te helpen en de groei-ervaring voor elke leerling tot een positieve te maken. Zo is het inbouwen van schoolexamens met de mogelijkheid van herkansing een belangrijk onderdeel voor de leerling die op weg is naar het eindexamen.

Je leert in samenhangHet is voor leerlingen soms moeilijk de samenhang te zien tussen de verschillende vakken in het voortgezet onderwijs. 'Leren in samenhang' betekent onder andere dat docenten die relaties tussen de inhoud uit de verschillende vakken en leergebieden aanbrengen werken vanuit het geheel naar het deel.

Millennium Skills

De wereld verandert snel en daar wil de CSB haar leerlingen op voorbereiden. Naast een opleiding op mavo-, havo- of vwo-niveau, bieden we Millenium Skills.

Op hun eigen niveau volgen de leerlingen vanaf de brugklas vier dagen per week het gewone lesprogramma. Daarnaast krijgen de leerlingen in de brugklas en in de tweede klas één lesdag in de week ontwikkelingsgericht project onderwijs in het MiSk-programma, vaardigheden die je nodig hebt voor de 21e eeuw. Leerlingen krijgen in de derde klas een halve dag in de week MiSk onderwijs.

We helpen de leerlingen met het benutten van de mogelijkheden die bij hen passen. Met Millennium Skills komt de ontwikkeling van de leerlingen en zelfontdekking expliciet naar voren. Dat gebeurt vaak in relatie tot de maatschappij. Vandaar dat we ook regelmatig een deel van de dag bezoek hebben van instanties of er zelf op bezoek gaan. Om de projectmatige ontwikkeling ook van een doorlopende leerlijn te voorzien, is het programma ingedeeld in drie sporen.


Het Millennium Skills programma is opgebouwd uit de volgende sporen:

Technologisch design
De technologische ontwikkelingen gaan met sprongen vooruit. Om leerlingen voor te bereiden op een veranderende en complexe maatschappij wordt bij TD aandacht besteed aan de Millennium Skills samenwerken, kritisch denken, problemen oplossen en computational thinking. Binnen het onderdeel filosofie staat vooral de vaardigheid kritisch denken centraal.

De leerlingen leren na te denken over moderne technologische ethische dilemma’s. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: hoe veilig zijn zelfrijdende auto’s, ontwikkelen robots zich tot zelflerende robots, worden drones zelfstandige killer robots, wordt de mens maakbaar door op genetisch niveau de mens te verbeteren. Prikkelende onderwerpen waarbij leerlingen in contact komen met Wetenschaps-filosofie, Sciencefiction en Futurologie.

Computational thinking is als vaardigheid onderdeel van digitale geletterdheid en is van primair belang bij het werken met de Micro:bit. Omdat computational thinking zich richt zich op de vaardigheden die essentieel zijn om problemen op te lossen waarbij veel informatie, variabelen en rekenkracht nodig zijn, leren de leerlingen met de Micro:bit stap voor stap te programmeren door een eigen ontworpen spel te digitaliseren. Door trial en error leren ze niet alleen computerpatronen en computerfuncties, maar ook problemen op te lossen waar ze zelf bij hun spelontwerp tegenaan lopen.

Grafisch design
Een grafisch ontwerper houdt zich onder andere bezig met het vormgeven van logo’s, brochures en posters, maar ook met nieuwe media zoals websites, apps en video. Hiervoor zijn de vaardigheden creatief denken en communiceren heel erg belangrijk. Daarnaast moet je ook kritisch kunnen denken en met verschillende mensen kunnen samenwerken. Bij Grafisch Design besteden wij aandacht aan deze vaardigheden.

De leerlingen leren om op een creatieve manier een waardevolle boodschap over te brengen. Ze vertellen een verhaal niet alleen met woorden, maar ook door gebruik te maken van verschillende media zoals fotografie, websites en video.

In het eerste jaar worden de leerlingen uitgedaagd om een campagne op te zetten voor een organisatie of stichting in Amsterdam. Daarbij leren zij om te gaan met programma’s als Photoshop en Illustrator en ook maken zij een eigen website.

In het tweede jaar gaan de leerlingen aan de slag met het maken van een eigen documentaire. Er wordt geleerd om een verhaal te vertellen door gebruik te maken van film. Gedurende het programma wordt aandacht besteed aan het gebruik van een camera en het editen van video. Maar bovenal dagen we de leerlingen uit om kritisch te kijken naar de wereld om hen heen.

Junior businessschool
Bij Junior Businessschool (JBS) maken de leerlingen kennis met de (Business) wereld. We bereiden hen voor, zodat zij kunnen inspelen op bekende en onbekende ontwikkelingen in onze wereld. De leerlingen leren maatschappelijke vraagstukken te herkennen en gefundeerde keuzes te maken. We dagen hen uit hun passie te vinden en de benodigde Millennium Skills te ontwikkelen.
Het JBS-project wordt uitgesmeerd over de eerste drie leerjaren. Het eerste leerjaar is geënt op samenwerking en kennismaking met verschillende facetten van ‘Ondernemerschap’, te weten: de economische sectoren, consumentengedrag, mediawijsheid, reclame en ICT-basisvaardigheden.
In het tweede leerjaar wordt een verdiepingsslag gemaakt: dit jaar staat in het teken van ‘bildung’. In het derde leerjaar ontpoppen de leerlingen zich tot echte ondernemers door daadwerkelijk een eigen pop-up onderneming op te zetten.


Extracurriculaire activiteiten

De CSB richt zich op 'ondernemend leren\. Binnen de lessen heeft de docent de intentie om de leerlingen op een actieve manier te laten leren. Het is de bedoeling dat leerlingen uitgedaagd worden om zelf in actie te komen en initiatieven te ontplooien om iets te ondernemen of te onderzoeken.

Topscore

Wil je samen met je schoolgenoten lekker sporten? Je talent ontdekken, nieuwe vriendschappen sluiten en lekker actief bezig zijn? Dat kan! Met Topscore ervaar je hoe leuk het is om je te ontwikkelen in een sport. Je gaat wedstrijden spelen of deelnemen aan showcases. Je kunt zelfs de beste van jouw stadsdeel worden!
Wil je nog een andere sport proberen of voor weinig geld kennismaken met een sportvereniging bij jou in de buurt? Ook dat kan! Laat het je trainer weten en het wordt voor je geregeld.
Topscore doe je na school, op de CSB, onder professionele begeleiding en met alle materialen, lokalen of veldjes die je maar nodig hebt. Topscore is daarom een feestje. En bovendien helemaal gratis.
Bijzonder is dat de Topscore-activiteiten voor en door leerlingen worden georganiseerd. Naast het meedoen aan activiteiten kun je leren een training te verzorgen of een wedstrijd te begeleiden. Daarbij krijg je hulp van professionele trainers van de Amsterdamse topclubs, van vrijwilligers van verenigingen uit de buurt en natuurlijk van de gymleraren van de school. In het cursusjaar 2019/2020 kunnen de leerlingen op de CSB deelnemen aan Meidenvoetbal, Basketbal en Kickboksen. In het tweede halfjaar worden ook nog twee buitensporten aangeboden. Welke sporten dat zijn, wordt bepaald aan de hand van een enquête die onder de leerlingen zal worden gehouden.
MeidenvoetbalOok voor meiden is er in Nederland profvoetbal, onder andere bij Ajax. Je moet wel goed kunnen voetballen natuurlijk. Heb je altijd al een voetbal willen hooghouden? Leren passen, trappen, koppen en natuurlijk ook goede tricks? Op de CSB kun je met Topscore meedoen met meidenvoetbal. Trainen op school met een groep meiden en samen speel je wedstrijden tegen andere meidenteams.

Basketbal
Dé straatsport van Amerika! Leer ook de tops en trucs om de bal snel en behendig te passen en te scoren. Een echte teamsport, samen met je team scoor je punten door de bal in de bucket te brengen en in de 3 meter hoge basket te droppen.

Kickboksen.
Verbeter je conditie en kweek sterke spieren. Krijg controle over je lichaam én leer jezelf verdedigen! Ontdek alle mogelijkheden van een vecht en/of krachtsport. mogelijkheden van een vecht en/of krachtsport.

Jongerenrechtbank

De CSB is een van de drie scholen in Nederland die een jongerenrechtbank (JRB) heeft. De getrainde en officieel beëdigde leerlingen nemen kleine zaken in behandeling tussen jongeren of gebeurtenissen op school die normaal gesproken zouden kunnen belanden in het strafrechtelijke circuit, denk aan diefstal, heling, vernieling of eenvoudige mishandeling.


Wij zijn er van overtuigd dat je mensen, als je ze de juiste ‘tools’ geeft, kunt leren conflicten eerst zelf op te lossen voordat een ‘formele, hogere instantie’ eraan te pas moet komen. Wie een bepaalde afspraak of norm heeft geschonden, wordt niet meteen gestraft, maar wordt geleerd zich te realiseren welke schade hij/zij een ander en de gemeenschap heeft aangedaan. Vervolgens leert hij/zij de beste manier om die verschillende schades c.q. de onderlinge relaties zo gericht mogelijk te herstellen (zgn. herstelrecht). Betrokken partijen kiezen in overleg met hun ouder(s)/verzorger(s) zelf voor de jongerenrechtbank. Leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en schoolleiding confirmeren zich aan de uitspraak van de rechtbank. 

Kunst en cultuur

Cultuur speelt een belangrijke rol op de CSB. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen hun talenten ontwikkelen en het beste uit zichzelf halen. Dit gebeurt niet alleen bij de leervakken, maar juist ook bij expressievakken. Leerlingen hebben niet alleen een hoofd, maar ook een paar handen en een hart. 


Cultuur is essentieel voor de samenleving en voor het individu, als symbool, als zingeving, als bron van vernieuwing, maar ook zeker als bron van plezier. Cultuur is daarom essentieel voor het onderwijs. Ons onderwijs maakt leerlingen vertrouwd met de culturele verworvenheden van de maatschappij, waarin ze straks als verantwoordelijke burger zullen functioneren. Daarnaast wordt de leerlingen op verschillende terreinen de mogelijkheid gegeven om zich cultureel en expressief te ontwikkelen. Naast het reguliere onderwijsaanbod worden er verschillende culturele activiteiten voor de leerlingen georganiseerd, zoals tentoonstellingen, muzikale optredens en het deelnemen aan cursussen met een culturele inhoud. Ook bieden wij de leerlingen een podium om hun eigen talenten te laten zien. Dit kan tijdens de jaarlijkse muziekavond, de verschillende lunchconcerten of tijdens onze eigen talentenwedstrijd CSB’s got talent.


Op de CSB kan het vak tekenen worden gekozen als eindexamenvak. De leerlingen worden voorbereid op deze examens in de twee prachtige tekenlokalen. Het praktijkwerk van de eindexamenkandidaten tekenen wordt getoond op de jaarlijkse expositie-avond.T


Werkweken naar het buitenland

In de loop van hun schoolcarrière op de CSB maken de leerlingen in ieder geval één buitenlandse werkweek mee. In voorgaande jaren kregen de leerlingen de mogelijkheid om mee te gaan op werkweken naar onder meer de Ardennen, Barcelona, Praag en Rome.


Het decanaat

Leerlingen oriënteren zich tijdens hun schoolloopbaan op hun toekomst. De decaan heeft daarvoor een programma ontwikkeld. Dit programma begint in de tweede of derde klas en duurt tot en met het examenjaar. Hierbij doorlopen de leerlingen een keuzeproces. De leerlingen krijgen daarbij begeleiding van hun mentor en de decaan. De oriëntatie vindt plaats op school. Er bestaan ook stagen die de oriëntatie ondersteunen en er worden uitstapjes gemaakt naar mogleijke vervolgopleidingen. Uiteindelijk maakt de leerling met ondersteuning van mentor, decaan en ouder(s)/verzorger(s) een keuze voor een sector of profiel en voor een vervolgopleiding.

Overstap- en doorstroommogelijkheden
Als dit voor een leerling mogelijk of wenselijk is, kan aan het eind van een schooljaar worden overgestapt naar een andere afdeling, bijvoorbeeld van havo 3 naar mavo 3/mavo 4. In uitzonderlijke gevallen kan een overstap plaatsvinden tijdens het schooljaar. Overleg tussen school en betrokkenen is in alle gevallen noodzakelijk.
Mavo-gediplomeerden kunnen doorstromen naar havo 4. Goede resultaten, de juiste vakkenkeuze en positieve adviezen zijn uiteraard voorwaarden voor een succesvolle doorstroming. Ook over deze doorstroomroute vindt altijd overleg plaats.
De exacte voorwaarden voor een overstap staan vermeld bij de overgangsnormen, die aan het begin van het schoo
ljaar worden gepubliceerd.

Loopbaanoriëntatie - en begeleiding (LOB)

Contact

De decaan voor alle afdelingen is mw. drs. Philo Cörvers. Met de decaan kan altijd een gesprek aangevraagd worden. De beschikbaarheidtijden staan vermeld op de site van de CSB en op de brievenbus bij de decaankamer.

Aanmelding en toelating
De CSB is aangesloten bij de kernprocedure van de stad Amsterdam en doet ook mee met de kernprocedure Amstelland.

De beide kernprocedures voor de brugklassers voor het schooljaar 2020/2021 hanteren dezelfde formule: :
Op basis van het leerlingvolgsysteem geven de basisscholen een plaatsingsbesluit. De leerlingen worden op het voortgezet onderwijs geplaatst via het systeem ‘Loting & Matching’. De leerlingen geven via de basisschool een voorkeurslijst op. Via loting en matching worden de kinderen geplaatst op de school van hun eerste of volgende keuze. 

Wanneer de uitslag van de Cito-toets bekend is, wordt nagegaan of deze afwijkt van het advies. Wanneer de toets een hoger niveau aangeeft, gaat de basisschool na of het advies heroverwogen moet worden. Wanneer de toetsuitslag een lager niveau aangeeft, wordt het advies niet aangepast. In voorkomende gevallen wordt in overleg met de ouder(s)/ verzorger(s) en de basisschool de zorgcoördinator betrokken bij de aanmeldingsprocedure.

Voor een persoonlijke kennismaking en om een indruk te krijgen van de sfeer in onze school zijn de kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) welkom op de Open Avonden. Na de Open Avonden kan men zich aanmelden op speciale inschrijvingsmomenten.


Begin april 2020 ontvangen de kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) bericht over de definitieve beslissing tot plaatsing. De geplaatste leerlingen krijgen een uitnodiging voor de kennismakingsmiddag in juni 2020.


Enkele belangrijke data 
Open Avond
donderdag 16 januari 2020 (19.00-21.30 uur)

Open Huis
zaterdag 18 januari 2020 (09.30-12.30 uur)

Inschrijvingsperiode voor leerlingen die meedoen aan de Kernprocedure Amsterdam
maandag 2 t/m vrijdag 13 maart 2020

Inschrijvingsperiode voor leerlingen die meedoen aan de Kernprocedure Amstelland
maandag 2 t/m vr
ijdag 6 maart 2020

Lesmiddag voor leerlingen
van groep 8

woensdag 29 januari 2020

woensdag 12 februari 2020


Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers

Dinsdag 23 juni 2020 14.00-15.00 uur