Klachtenprocedure en contactpersonen

Klachtenprocedure en contactpersonen
Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. In dit contact kunnen meningsverschillen, problemen en klachten ontstaan. Meestal worden deze in onderling overleg opgelost.
Wanneer u een meningsverschil of probleem/klacht heeft, bespreekt u dit in principe met degene tegen wie uw klacht zich richt. Als u het niet eens bent met de docent, maakt u eerst met hem/haar een afspraak om uw klacht/probleem te bespreken. Als u het er met hem/haar niet uitkomt, is de mentor van uw kind de eerstvolgende persoon met wie u contact opneemt. Als het probleem te complex blijkt te zijn, of u heeft een klacht over de mentor, neemt u contact op met de leerjaarcoördinator. Pas als ook de leerjaarcoördinator uw klacht of probleem niet naar beider tevredenheid kan oplossen, wordt een beroep gedaan op de schoolleiding. De eerst aangewezen persoon is de teamleider van de afdeling waarin uw kind zit. In enkele gevallen zal de rector ingeschakeld worden.
Wanneer u een klacht heeft over de schoolleiding, kan er contact opgenomen worden met de voorzitter van het College van Bestuur van de Cedergroep, De Cuserstraat 1, 1081 CK Amsterdam.

Als school-interne klachtbehandeling niet tot een oplossing heeft geleid, behoort mediation tot de mogelijkheden. U en uw wederpartij komen dan onder begeleiding van een externe mediator zelf tot een aanvaardbare uitkomst.

Soms is een meningsverschil een probleem van dien aard, dat u uw klacht wilt voorleggen aan een onafhankelijke beoordelaar. De Cederscholen zijn daartoe aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie van de Stichting Geschillen Commissie.

Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)

Een klacht kan rechtstreeks schriftelijk bij de GCBO worden ingediend. Als u dat wenst kan de externe vertrouwenspersoon u behulpzaam zijn bij het opstellen van de klacht. Onze externe vertrouwenspersoon is mevrouw H. de Jong, zij is bereikbaar via 06-25024555 of via mail (zie link).

Contactpersonen voor vertrouwenszaken
Een contactpersoon is binnen de school:

  • meldpunt voor de meeste klachten over agressief gedrag, onheuse bejegening, onveilige situaties, intimidatie etc.
  • informatiebaken over de klachtenregeling voor het personeel, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen
  • eerste opvang en schakel naar een externe vertrouwenspersoon. Leerlingen kunnen in geval van problemen waar ze vertrouwelijke hulp bij nodig hebben, met de contactpersoon gaan praten. In de school kunnen ze daarbij een beroep doen op enkele personeelsleden die in de school bekend zijn als contactpersoon.

De contactpersonen voor leerlingen op de CSB voor vertrouwenszaken zijn mw Elisabeth Nusmeier en mw Fatimazahra Zine.

De contactpersoon zal in principe vertrouwelijk omgaan met de informatie die de leerlingen met hem of haar bespreken. Als echter de veiligheid van de leerling in het geding is, is de contactpersoon verplicht de informatie te melden aan derden, zoals externe instanties of, in voorkomende gevallen, de ouder(s)/verzorger(s).
Voor specifieke problemen kan ook contact worden opgenomen met de schoolarts van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Amsterdam: 020 - 555 59 11.
Indien nodig kan de vertrouwensinspecteur worden geraadpleegd.
Het landelijke telefoonnummer van het meldpunt Vertrouwensinspecteurs is 0900 - 111 31 11.