Onderwijsinspectie

Onderwijsinspectie
De inspectie is belast met het toezicht op het onderwijs. In de wet is geregeld dat de inspectie toezicht houdt op de naleving van de wettelijke voorschriften, bekend blijft met de gang van zaken in het onderwijs en de ontwikkelingen van het onderwijs bevordert in overleg met het bevoegd gezag. Om een en ander te kunnen realiseren, bespreekt de inspecteur velerlei zaken met de schoolleiding. De inspecteur van onze school is

mw Ingrid Kloosterman


Inspectie van het Onderwijs
Toezicht VO
Park Voorn 4
3544 AC Utrecht


Postadres
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
T 088 - 669 60 00 (alg.)