Onze aandacht voor de leerling

Leerlingbegeleiding

Wij vinden het erg belangrijk dat iedere leerling goed begeleid wordt. Het kan hierbij gaan om aanpassingsproblemen,
moeilijkheden in een bepaald vak, het maken van huiswerk, een verstoorde relatie tussen een leerling en één of meer medeleerlingen of tussen een leerling en een leraar. Het kan ook gaan om persoonlijke problemen of het kiezen van een vervolgstudie. In hun studieproces kunnen leerlingen, behalve door de vakdocenten, begeleid of ondersteund worden do
or:

 • klassenmentoren
 • remedial teaching, spellingslessen
 • studielessen
 • faalangstreductietraining
 • Focus Time voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte
 • klachtencommissie
 • contactpersonen voor vertrouwenszaken
 • contactpersonen ambulante begeleiding
 • decaan


Klassenmentoren
Elke klas heeft een mentor. De mentor besteedt extra zorg aan de leerlingen van zijn/haar klas en behartigt zo nodig hun belangen. Hij/zij volgt de studieresultaten van de leerlingen en bespreekt deze met hen en, zo nodig, met de vakcollega. De mentor is de contactpersoon tussen de ouder(s)/verzorger(s) en de school. Van belang is dat ouder(s)/verzorger(s) de mentor op de hoogte stellen van bijzondere (gezins)omstandigheden die invloed kunnen hebben op het gedrag of de prestaties van de leerling. Soms doen zich bijzondere problemen voor bij leerlingen die buiten de mogelijkheden van het mentoraat vallen. De mentor kan dan de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) in contact brengen met in- of externe begeleidingsinstanties.


Faalangstreductietraining
In de klassen 1 en 2 hebben leerlingen met faalangst de mogelijkheid deel te nemen aan een cursus faalangstreductietraining. De leerlingen worden daarop getest. Als leerlingen positief uit de test komen, kunnen ze (op vrijwillige basis) deelnemen aan de cursus van ongeveer 12 zittingen. De training staat onder leiding van gekwalificeerde docenten.


Pesten op school
Plagerijen komen overal voor, maar wanneer plagen pesten wordt, lijden leerlingen daaronder. Om aan te geven dat wij dat op school niet willen, nemen alle brugklasleerlingen deel aan een pestproject. In de schoolafspraken wordt ook op pesten gewezen. Van docenten, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen wordt verwacht dat ze gevallen van pesten bij de mentor melden. We streven ernaar een pestvrije school te zijn. Pestcoördinator op de CSB is de heer Wouter Essink.


Leerlingenzorg en passend onderwijs

Op onze school hebben we dagelijks te maken met leerlingen die van elkaar verschillen en ook verschillen in de aanpak die ze nodig hebben. In het kader van passend onderwijs hebben wij een ondersteuningsprofiel opgesteld. Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte die binnen dat profiel valt, zijn welkom op onze school. In voorkomende gevallen wordt in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) en de basisschool, de zorgcoördinator betrokken bij de aanmeldingsprocedure.


Onze leerlingcoaches zijn: mw Anna Hazenberg en mw Ezra van den Broek.

Begeleider passend onderwijs: mw Dewy Stoop.


Zorgadviesteam (ZAT)

Sommige leerlingen hebben bijzondere zorg nodig waarbij ook externe begeleiders zijn betrokken. Om die begeleiding in goede banen te kunnen leiden, is op school een ZAT samengesteld. De taak van het ZAT is het tezamen bespreken en verhelderen van gesignaleerde problemen van leerlingen en het kiezen van een geschikte begeleidingstraject ter oplossing. De mentor en / of teamleider melden in overleg met de ouder (s) / verzorger (s) de leerling aan bij de zorgcoördinator van de school. De zorgcoördinator bespreekt de leerling in het ZAT, gecreëerd de ouder (s) / verzorger (s) op de hoogte gebracht worden van het advies dat in het overleg wordt gegeven. Aan het ZAT-overleg nemen de volgende personen structureel deel:

 • zorgcoördinator van de school
 • leerplichtambtenaar
 • schoolarts
 • ouder- en kindadviseur
 • begeleider passend onderwijs
 • teamleider



In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator mw. Erna ten Oever.

Het Ouder- en Kindcentrum in Amsterdam

m Het Ouder- en Kindcentrum (OKC) is een centrum waar ouder(s) / verzorger(s) en kinderen terecht kunnen voor vragen over opvoeden en opgroeien. Jeugdartsen, verpleegkundigen, opvoedadviseurs, preventiewerkers en andere deskundigen en hulpverleners werken samen met elkaar en met scholen om schoolgaande kinderen en hun ouder(s) / verzorger(s) te adviseren en te vinden als het gaat om vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Voor schoolgaande kinderen en jongeren doen ze in de regel op school, maar ook kunnen ouder(s) / verzorger(s) terecht bij het OKC-gebouw in de buurt. In alle stadsdelen in Amsterdam zijn Ouder- en Kindcentra. Meer informatie over het OKC, inclusief de adressen van de centra, is te vinden op website

Op onze school zijn twee ouder- en kindadviseurs aanwezig. Een ouder- en kindadviseur luistert, beantwoordt vragen en biedt begeleiding. Soms is één telefoontje of gesprek al voldoende, soms is er meer tijd nodig. Als de situatie ingewikkeld is, maakt de Ouder- en kindadviseur samen met de ouder(s)/verzorger(s) of de leerling een plan om de situatie op te lossen.


De ouder- en kindadviseurs op de CSB zijn: mw Rianne van Wulften, dhr. Joeri Brouwer en dhr. Mimoun Loukili.

Focus Time
Gemotiveerde leerlingen uit leerjaar 1 t/m 3 die een speciale ondersteuningsbehoefte hebben (bijvoorbeeld leerlingen die voorheen een rugzakje hadden en ambulante begeleiding op school kregen of leerlingen die vastlopen op school om andere redenen, bijvoorbeeld ADHD, of problemen in de weerbaarheid of in de thuissituatie) kunnen in aanmerking komen voor extra ondersteuning in Focus Time met het doel om een betere schoolloopbaan te krijgen.

Begeleider passend begeleider: mw Dewy Stoop
Begeleider Focus Time: mw Anna Hazenberg


Remedial teacher
Om zicht te krijgen op de moeilijkheden bij de spelling en rekenen en op de mate waarin dyslectische verschijnselen zich voordoen bij leerlingen van onze brugklas, vindt er aan het begin van het schooljaar een Diataal- en Diacijferonderzoek plaats waaraan alle brugklassers deelnemen. Leerlingen met specifieke dyslectische problemen krijgen gedurende het eerste schooljaar hulp van de remedial teacher, mw Liesbeth Hardeman.


Taalbeleid op de CSB
Teneinde onze leerlingen zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden, is er veel aandacht voor taal. Hierbij is het uitgangspunt dat taalarme leerlingen extra begeleiding krijgen in de vorm van woordenschatverwerving, leesstrategie en remedial teaching. Er is een taalteam geformeerd, bestaande uit docenten van verschillende vakken. In overleg met schoolleiding en zorgcoördinator geeft dit team invulling aan de doelstellingen.


Rekenen
De CSB wil dat leerlingen voldoen aan de wettelijke eisen die zijn gesteld aan de rekenvaardigheden. Daarbij willen we leerlingen een dusdanig niveau van rekenen aanleren, dat zij er merkbaar voordeel van hebben, zowel bij andere vakken met rekenvaardigheden als in hun dagelijkse leven. Alle leerlingen (met uitzondering van de leerlingen van de eindexamenklassen) worden gescreend en krijgen hetzij lessen, hetzij steunlessen aangeboden. Er is gekozen voor een digitale lesmethode waarmee leerlingen zelfstandig hun rekenvaardigheden kunnen oefenen en verbeteren. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen de vorderingen van hun kind monitoren. Alle leerlingen moeten een rekentoets afleggen als onderdeel van het examen. Leerlingen van de havo en het vwo worden getoetst op het referentieniveau 3F en leerlingen op de mavo op referentieniveau 2F.


Huiswerk
Het huiswerk wordt in Magister genoteerd. Het tijdens de les opgegeven huiswerk (via het bord of mondeling) geldt. Met andere woorden: als het huiswerk niet in Magister staat vermeld, is dit voor leerlingen géén vrijbrief om het huiswerk niet te maken.
Wanneer een leerling niet in staat is geweest het huiswerk te maken of te leren, moet dit schriftelijk, met redenen omkleed, door de ouder(s)/verzorger(s) worden meegedeeld. Verjaardagen en andere voorzienbare  gebeurtenissen worden niet als geldige reden geaccepteerd.
Repetities (in beginsel niet meer dan één per dag) worden een week van tevoren opgegeven. Daarnaast kan een toets worden gegeven waarvoor geen directe voorbereiding noodzakelijk is. Schriftelijke overhoring van gewoon huiswerk is altijd mogelijk. Bij niet-verantwoorde afwezigheid vervalt het recht om werk in te halen en wordt het werk gewaardeerd met een 1,0. In geval van twijfel op dit punt beslist de schoolleiding.


Huiswerkbegeleiding
Op de CSB krijgen de leerlingen de mogelijkheid huiswerkbegeleiding te volgen. Enkele dagen per week van 14.45 tot 17.15 uur biedt Huiswerkinstituut Moll huiswerkbegeleiding en privé bijles aan. Leerlingen maken in kleine klassen (ca. 8 leerlingen) onder begeleiding hun huiswerk en worden daarin gecoacht door de begeleider. Er wordt naast de vakinhoudelijke hulp en uitleg aandacht besteed aan leren leren en leren plannen. Ook is er ruimte en tijd voor leerproblemen en krijgt elke leerling een eigen coach, die samen met de leerling periodiek plannen maakt om de leerprestaties te verbeteren. De kosten voor een middag huiswerkbegeleiding voor leerlingen van de CSB zijn € 17,50 per middag*). Het instituut werkt met een minimum van 2 vaste middagen in de week. Na afloop van elke middag huiswerkbegeleiding die de leerling heeft gevolgd, wordt er een evaluatie ingevuld over hoe de middag is verlopen en wat de leerling heeft gedaan. Op de online database van Moll hebben de ouder(s)/verzorger(s) toegang tot deze dagelijkse evaluaties. De evaluaties worden ook met de teamleiders gedeeld.

De leerling is zelf verantwoordelijk voor boeken en het huiswerk. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website van Moll. Mocht u geïnteresseerd zijn in huiswerkbegeleiding voor uw zoon of dochter, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. van der Meij, coördinator, te bereiken via onderstaande gegevens.


*) Deze prijs geldt ook als een leerling de huiswerkklas korter dan deze 2,5 uur bijwoont.

Moll Huiswerkbegeleiding
Telefoon: 06-34010375

Studievaardigheid
In de mentorlessen in de brugklassen en tweede klassen werken de leerlingen stelselmatig aan hun studievaardigheden.
Zij gebruiken hiervoor de methode “Tumult”.


ICT
De informatietechnologie speelt een grote rol in ons onderwijs en in de organisatie daarvan. De automatisering van de administratieve ondersteuning neemt nog steeds toe. In de school is ICT daarom een apart onderdeel in de organisatie.
De CSB ziet ICT als hulpmiddel voor het ontsluiten van kennisbronnen en voor de didactische situatie waarbij vakgebonden software gebruikt kan worden, en als communicatiemiddel (e-mail, digitale leeromgeving, website).


De CSB is van mening dat leerlingen in zijn algemeenheid in staat moeten zijn vlot en doelgericht om te gaan met:

 • de producten uit het Microsoft Office-pakket
 • Magister
 • een browser
 • een mailprogramma
 • specifiek toegepaste programma’s voor de lessen


Wij vinden dat de leerlingen tevens in staat moeten zijn:

 • hun bestanden op een goede manier te archiveren
 • voldoende snel en vaardig met het toetsenbord om te gaan
 • eenvoudige beheersbehandelingen op de pc uit te voeren
 • verantwoordelijk in de communicatie te handelen
 • bronnen op te zoeken op internet


ICT-coördinator is de heer Onno Kroese


Magister elo
Op de CSB hebben docenten de mogelijkheid om de elektronische leeromgeving (elo) van Magister te gebruiken.
Magister gebruiken wij op school als schooladministratiepakket, waarin docenten cijfers en absenties bijhouden. Zowel
leerlingen als ouders hebben toegang tot deze omgeving via het internet, maar ook via de smartphone app.


Leerlingen kunnen met behulp van de Magister elo:

 • huiswerk raadplegen
 • studiewijzers inzien
 • lesmateriaal vinden
 • mededelingen lezen
 • opdrachten maken en inleveren
 • feedback krijgen op ingeleverd werk
 • antwoordbladen downloaden
 • video’s bekijken
 • (proef)toetsen inzien en maken
 • een vraag stellen aan de docent of een medeleerling


De Magister elo ondersteunt het zelfstandig en actief leren van leerlingen. Er kunnen meerdere leerstijlen (en didactische werkvormen) worden aangeboden, zodat iedere leerling kan leren op de manier die hij/zij prettig vindt. De Magister elo zorgt er ook voor dat leerlingen en docenten altijd en overal in de gelegenheid zijn om te leren en met elkaar te communiceren. Leren is hierdoor minder afhankelijk van tijd en plaats. Om de Magister elo te gebruiken krijgen alle leerlingen een inlognaam en wachtwoord, waarmee ze toegang hebben tot de verschillende vakken. De leeromgeving wordt beheerd door de docenten van de betreffende vakken. Docenten kunnen lessen digitaal in de Magister elo voorbereiden en bewaren, zodat leerlingen deze kunnen inzien. Dit kan handig zijn voor de leerlingen die een les gemist hebben. Achterlopen of niet weten wat het huiswerk is, is niet meer nodig.


Alle belangrijke informatie voor leerlingen, ouders en medewerkers op één plek. Voor meer informatie verwijzen wij naar op onze website naar: