Overgangsnormen

Overgangsnormen
Voor elk jaar bestaan er overgangsnormen. Zo wordt vastgesteld of een leerling kan worden bevorderd of niet. Het is echter niet zo dat alleen cijfers een rol spelen, ook adviezen en omstandigheden zijn van belang. 


Doorstroomgegevens 
Ook de doorstroomgegevens van leerlingen van het ene jaar naar het volgende leveren een bron van informatie.
De meest actuele gegevens over onze school zijn te vinden op Scholen op de Kaart:

Het periodieke rapport van de onderwijsinspectie is te vinden op:

Uitgangspunten voor alle leerjaren
Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: vwo-niveau, havo-niveau en mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau ingedeeld. 

Een leerling ontvangt per cursusjaar drie rapporten: één rapport aan het einde van elke periode. Het rapport bevat cijfers die op één decimaal zijn afgerond. Het eindrapport wordt op een heel cijfer afgerond. 

Regels ten aanzien van het doubleren 
Het is in principe niet toegestaan te doubleren:

 • in het eerste leerjaar
 • twee keer in hetzelfde leerjaar
 • in twee achtereenvolgende leerjaren
 • in het leerjaar van aanmelding indien de leerling is ingestroomd vanuit een andere school.


Bespreekgebied
Als er een B staat in de overgangsschema’s betekent dit Bespreekgebied. Dit houdt niet in dat de leerling automatisch wordt bevorderd of doubleert, maar dat de rapportvergadering de betreffende leerling bespreekt. Op basis van een gedegen argumentatie wordt bepaald of een leerling wel of niet doubleert. 

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied terecht komen.

Doorstroom en overstap naar andere afdeling 
Bij de tweede rapportvergadering wordt per leerling een inschatting gemaakt van de doorstroom naar het volgende schooljaar. Afhankelijk van de resultaten en de inzichten van het docententeam is het mogelijk dat de leerling wordt geadviseerd een andere afdeling op de CSB te volgen of over te stappen naar een andere onderwijssoort dan de CSB aanbiedt.

Overstap van mavo naar havo
In het 1e of 2e leerjaar is de overstap van mavo naar havo mogelijk, wanneer de leerling in periode 1 en periode 2 in principe een gemiddeld cijfer van een 8,0 heeft behaald voor de vakken in categorie A* en als de docenten in de rapportvergadering de leerling een overwegend positief advies geven. Hierbij wordt met name gekeken naar de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. In de 3e periode zal deze leerling blijk moeten geven van inzet, zelfstandigheid en intellectuele capaciteit. Eventueel krijgt de leerling een aansluitingsprogramma aangeboden.

Overstap van vwo naar havo of van havo naar mavo of naar een andere opleiding
Wanneer een leerling niet aan de overgangsnormen voldoet, kan er sprake van zijn dat de leerling in een andere afdeling moet plaatsnemen of over moet stappen naar een andere opleiding.

Bijzondere omstandigheden
Als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor de norm niet kan worden toegepast, beslist de rapportvergadering.
Bij het definitieve besluit houden de lesgevende docenten rekening met de voortgang binnen Millennium Skills.
In bijzondere gevallen kan de mentor een leerling voordragen om door de vergadering buiten de bespreeknorm om toch besproken te worden.

Opbouw eindrapport cijfer
Er wordt gewerkt met een voortschrijdend jaarcijfer. De richtlijnen hierbij zijn:  

 • Een toets kan het gewicht 1, 2 of 3 krijgen, afhankelijk van de grootte en de moeilijkheidsgraad van het werk.


Overgangsnormen onderbouw (jaren 1 en 2)
In jaar 1 en 2 tellen alle periodes even zwaar mee.

*) We onderscheiden twee categorieën vakken:

 • Categorie A: de theoretisch vormende vakken, hieronder vallen  de vakken: Nederlands, Frans, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, biologie, in klas 2 aan te vullen met de vakken Duits en nask.
 • Categorie B: de algemeen vormende vakken, hieronder vallen de vakken: levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, muziek, tekenen.

Een leerling die aan één van de criteria niet voldoet, komt in het bespreekgebied terecht (zie B in het schema) of gaat niet over (zie het min-streepje in het schema). 

Bespreekgebied  
Wanneer een leerling in het bespreekgebied valt kan de vergadering besluiten:

 • dat de leerling bevorderd is,
 • dat de leerling doubleert, of
 • dat de leerling niet is bevorderd.


Niet bevorderd
Wanneer een leerling niet is bevorderd bepaalt de vergadering:

 • of de leerling doubleert,   
 • of de leerling, indien mogelijk, plaatsneemt in een andere afdeling op de CSB,  
 • of de leerling verwezen wordt naar een andere onderwijssoort dan de CSB gaan biedt.


Het besluit van de vergadering is bindend.

Overgangsnormen dakpanklassen 1mh en 1hv

De leerling is bevorderd als:

 • in categorie A minimaal 42 punten (7 vakken x cijfer 6), waarbij de leerling niet meer dan 1 x 5 of 1 x 4 of 2 x 5 of 1 x 5 en 1 x 4 compenseert (zie onderstaand schema), 
 • de twee onvoldoendes niet allebei vallen binnen de vakken Nederlands, Engels en wiskunde en voor deze vakken een gemiddelde van een 6,5 is behaald, en 
 • in categorie B alle vakken voldoende zijn. 


De leerling is bevorderd vanuit de mh1 klas naar m2 of vanuit de hv1 klas naar h2 als:

 • in categorie A minimaal 35 punten is behaald
 • voor de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde minimaal een 5,0 is behaald
 • de twee onvoldoendes niet allebei vallen binnen de vakken Nederlands, Engels en wiskunde en voor deze vakken een gemiddelde van een 6,0 is behaald, en
 • in categorie B alle vakken voldoende zijn.

Overgangsschema mavo 1 en havo 1

De leerling is bevorderd als:

 • in categorie A minimaal 42 punten is behaald, waarbij de leerling niet meer dan
  1 x 5 of 1 x 4 of 2 x 5 of 1 x 5 en 1 x 4 compenseert (zie onderstaand schema),
 • de twee onvoldoendes niet allebei vallen binnen de vakken Nederlands, Engels en wiskunde en voor deze vakken geen lager cijfer dan een 5 is behaald, en
 • in categorie B alle vakken voldoende zijn.

Overgangsnormen klas 2 naar klas 3


De leerling is bevorderd als:

 • in categorie A minimaal 54 punten (9 vakken x cijfer 6) zijn behaald, waarbij de leerling niet meer dan 1 x 5 of 1 x 4 of 1 x 5 en 1 x 4 of 2 x 5 compenseert volgens onderstaand schema, waarbij
 • de twee onvoldoendes niet vallen binnen de vakken Nederlands, Engels en wiskunde en voor deze vakken geen lager cijfer dan een 6,0 gemiddeld is behaald, en
 • in categorie B alle vakken voldoende zijn.

Overgangsnorm mavo 2: Indien een leerling minimaal 54 punten heeft, maar niet aan de overgangsnormen voldoet vanwege een onvoldoende voor een vak dat de leerling niet kiest voor een volgend leerjaar, dan valt deze leerling toch in het bespreekgebied.


Niet bevorderd

Wanneer een leerling niet is bevorderd, bepaalt de vergadering:

 • of de leerling doubleert,
 • of de leerling, indien mogelijk, plaatsneemt in een andere afdeling op de CSB,
 • of de leerling verwezen wordt naar een andere onderwijssoort dan de CSB aanbiedt.

Het besluit van de vergadering is bindend.

De leerling is bevorderd naar havo 3 als:

 • in categorie A minimaal 45 punten (9 vakken x cijfer 5) zijn behaald, waarbij binnen de vakken Nederlands, Engels en wiskunde minimaal een 5,0 is behaald.

Overgangsnormen bovenbouw (jaren 3 t/m 6)

Herkansingen

In de voorexamenjaren mavo 3 en havo 4 mogen onderdelen van het schoolexamen worden herkanst.

Deze herkansingen hebben invloed op het rapportcijfer.

De regels omtrent deze herkansingen staan in de Programma’s van Toetsing en Afsluiting van de betreffende leerjaren.


Eindexamennormen (zak-/slaagregeling)

De eindexamennormen voor mavo 4 en havo 5 staan in de Programma’s van Toetsing en Afsluiting van de betreffende leerjaren.


Overgangsnormen mavo 3 naar mavo 4

Periode 1 telt één keer mee, periode 2 en periode 3 tellen twee keer mee voor de vakken die vallen in categorie A*).

Voor de vakken in categorie B telt elke periode even zwaar mee.


*) In de bovenbouw behoort tekenen tot categorie A.


De leerling is bevorderd als:

 • in categorie A minimaal 54 punten (9 vakken x cijfer 6) zijn behaald, waarbij de leerling maximaal 3 tekortpunten heeft over 3 vakken of maximaal 4 tekortpunten over 2 vakken, en
 • de vakken culturele kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding en levens-beschouwing met een voldoende zijn afgesloten, en
 • het LOB-programma volledig is doorlopen, en
 • alle handelingsopdrachten, met een voldoende, goed of naar behoren zijn afgesloten, en
 • in de te volgen examenvakken niet meer dan één 5 voorkomt, en
 • er voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde niet lager dan een 5 wordt behaald.


De leerling valt in het bespreekgebied als:

 • er één tekortpunt te veel is behaald, of
 • er voor een vak het cijfer 3 is behaald.


Niet bevorderd

Wanneer een leerling niet is bevorderd, bepaalt de vergadering:

 • of de leerling doubleert,
 • of de leerling, indien mogelijk, plaatsneemt in een andere afdeling op de CSB,
 • of de leerling verwezen wordt naar een andere onderwijssoort dan de CSB aanbiedt.

Het besluit van de vergadering is bindend.


Extra vak

Indien een leerling een extra vak wil volgen in mavo 4 geldt dat:

alle te volgen examenvakken met een voldoende (6,0 of hoger) moeten worden afgesloten en minimaal 4 vakken met een 7 of hoger, en

 • de rapportvergadering van mening is dat de leerling een extra vak aan kan,
 • het roostertechnisch mogelijk moet zijn en
 • het vak aansluiting moet geven op een mogelijk profiel in 4 havo.


Positief advies voor overstap mavo 4 naar havo 4

Om als leerling een positief advies voor overstap te krijgen moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

 • De leerling schrijft een motivatiebrief waarin de keuze voor de havo wordt toegelicht.
 • De leerling krijgt van de meerderheid van de examendocenten een positief advies voor havo 4.
 • De leerling heeft examen gedaan in 7 vakken (6 examenvakken + maatschappijleer) en behaalt als gemiddelde centraal eindexamencijfer minimaal een 6.5.
 • De leerling heeft actief deelgenomen aan de door de school aangeboden modules wiskunde en Nederlands om de aansluiting beter te laten verlopen.


De overstap naar havo 4 is niet eenvoudig en zal per leerling worden bekeken en besproken. De overstap naar de profielen N&G en N&T is over het algemeen erg moeilijk; hoge cijfers voor natuur- en wiskunde zijn daarvoor vaak onmisbaar.


Overgangsnormen havo 3 naar havo 4

In havo 3 worden de volgende vakken aangeboden:

 • Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie en tekenen: hierna te noemen de vakken in categorie A. In deze vakken kun je op de CSB eindexamen doen.
 • levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding: hierna te noemen de vakken in categorie B.


Voor de vakken in categorie A tellen de cijfers in periode 1 één keer mee; in de periodes 2
en 3 tellen de cijfers twee keer mee voor de bepaling van het eindrapportcijfer. Voor de vakken in categorie B tellen de drie periodes even zwaar mee.

De leerling is bevorderd als:

In havo 3 worden de volgende vakken aangeboden:

 • alle eindcijfers van de vakken in categorie A voldoende zijn (een 6 of hoger) of er 1 x 5 of 1 x 4 of 2 x 5*) of 1 x 5 en 1 x 4*) is behaald
  *) waarbij de twee onvoldoendes niet allebei mogen vallen binnen de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, en voor deze vakken geen lager cijfer dan een 5 mag worden behaald.
  Het gemiddelde van de vakken in categorie A dient een 6 te zijn.
 • De resultaten voor de vakken in categorie B voldoende zijn.


Een leerling valt automatisch in het bespreekgebied als:

 • er één tekortpunt teveel is behaald, of
 • er één compensatiepunt te weinig is behaald.

De vergadering kan bij zwaarwegende argumenten besluiten een leerling buiten deze twee genoemde punten in bespreking te nemen.


Niet bevorderd

Wanneer een leerling niet is bevorderd, bepaalt de vergadering:

 • of de leerling doubleert,
 • of de leerling, indien mogelijk, plaatsneemt in een andere afdeling op de CSB,
 • of de leerling verwezen wordt naar een andere onderwijssoort dan de CSB aanbiedt.


Het besluit van de vergadering is bindend.


Profieladvies:

 • Bij 1 onvoldoende binnen de te kiezen vakken kan de vergadering een dringend profieladvies geven.
 • Bij 2 onvoldoendes binnen de te kiezen vakken kan de vergadering een bindend profieladvies geven.


Overgangsnormen vwo 3 naar vwo 4

In vwo 3 worden de volgende vakken aangeboden:

 • Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie en tekenen: hierna te noemen de vakken in categorie A. In deze vakken kun je op de CSB eindexamen doen.
 • levensbeschouwing, filosofie, lichamelijke opvoeding: hierna te noemen de vakken in categorie B.


Voor de vakken in categorie A tellen de cijfers in periode 1 één keer mee; in de periodes 2 en 3 tellen de cijfer twee keer mee voor de bepaling van het eindrapportcijfer. Voor de vakken in categorie B tellen de drie periodes even zwaar mee.


De leerling is bevorderd als:

 • alle eindcijfers van de vakken in categorie A voldoende zijn (een 6 of hoger) of er 1 x 5 of 1 x 4 of 2 x 5*) of 1 x 5 en 1 x 4*) is behaald

*) waarbij de twee onvoldoendes niet allebei mogen vallen binnen de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, en voor deze vakken geen lager cijfer dan een 5 mag worden behaald. Het gemiddelde van de vakken in categorie A dient een 6 te zijn.

 • De resultaten voor de vakken in categorie B voldoende zijn.


Een leerling valt automatisch in het bespreekgebied als:

 • Er één tekortpunt teveel is behaald, of
 • Er één compensatiepunt te weinig is behaald.

De vergadering kan bij zwaarwegende argumenten besluiten een leerling buiten deze twee genoemde punten in bespreking te nemen.


Profieladvies

 • Bij 1 onvoldoende binnen de te kiezen vakken kan de vergadering een dringend profieladvies geven.
 • Bij 2 onvoldoendes binnen de te kiezen vakken kan de vergadering een bindend profieladvies geven.


Niet bevorderd

Wanneer een leerling niet is bevorderd bepaalt de vergadering:

 • of de leerling doubleert,
 • of de leerling, indien mogelijk, plaatsneemt in een andere afdeling op de CSB,
 • of de leerling verwezen wordt naar een andere onderwijssoort dan de CSB aanbiedt.

Het besluit van de vergadering is bindend.


Overgangsnormen 2e fase (havo 4 naar havo 5)

Een toets kan in havo 4 naast het gewicht 1, 2, 3 ook het gewicht 4 krijgen, afhankelijk van de grootte en de moeilijkheidsgraad van het werk.


Een leerling is bevorderd als:

 • alle eindcijfers van de gekozen examenvakken Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde A of B, natuurkunde, scheikunde, biologie, bedrijfseconomie, maatschappijleer, culturele kunstzinnige vorming, economie en tekenen 6 of hoger zijn, of
 • er 1 x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of
 • er 1 x 4 of 2 x 5*) of 1 x 5 en 1 x 4*) is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is en van de vakken waarin Centraal Schriftelijk Eindexamen wordt gedaan, het gemiddelde van deze vakken 5,5 of hoger is,
  *) waarbij de twee onvoldoendes niet allebei mogen vallen binnen de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, en voor deze vakken geen lager cijfer dan een 5 mag worden behaald.
 • de resultaten van de vakken levensbeschouwing en lichamelijke opvoeding voldoende zijn.


Een leerling valt automatisch in het bespreekgebied als:

 • Er één tekortpunt te veel is behaald, of
 • Er één compensatiepunt teweinig is behaald.

De vergadering kan bij zwaarwegende argumenten besluiten een leerling buiten deze twee genoemde punten in bespreking te nemen.


De PTA-cijfers zijn van doorslaggevende betekenis als de leerling in het bespreekgebied valt.


Niet bevorderd

Wanneer een leerling niet is bevorderd, bepaalt de vergadering:

 • of de leerling doubleert,
 • of de leerling, indien mogelijk, plaatsneemt in een andere afdeling op de CSB,
 • of de leerling verwezen wordt naar een andere onderwijssoort dan de CSB aanbiedt.

Het besluit van de vergadering is bindend.