Overleg, inspraak en medezeggenschap

Overleg,inspraak en medezeggenschap

De CSB kent een duidelijke overlegstructuur. Onderwijskundige zaken worden met de verschillende teams besproken. De formele afhandeling van onderwijskundige en organisatorische zaken vindt plaats in overleg met de medezeggenschapsraad. Naast dit overleg vindt er regelmatig overleg plaats met de ouderraad.

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad vormt het wettelijk overlegorgaan met bestuur en schoolleiding. De medezeggenschapsraad is samengesteld uit alle geledingen van de school: personeel, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. De leden van de raad worden gekozen uit de geledingen. De raad vergadert enkele malen per jaar over voorgenomen besluiten van de  schoolleiding. De raad heeft advies- of instemmingsrecht over een aantal zaken dat in het medezeggenschapsreglement omschreven is. De raad wisselt jaarlijks gedeeltelijk van samenstelling.

Ouderraad (OR)

Wij hechten waarde aan een goede samenwerking met ouder(s)/verzorger(s). Dit geldt niet alleen ten aanzien van de ondersteuning en aandacht voor leerlingen apart, maar ook voor het onderwijs op de CSB in het algemeen. De rector heeft om deze reden periodiek overleg met de ouderraad over diverse zaken aangaande de CSB. Enkele leden van de ouderraad maken deel uit van de medezeggenschapsraad. Zodoende behartigt de ouderraad van de CSB bij bestuur en schoolleiding de belangen van ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. 

Ouder(s)/verzorger(s) die interesse hebben om in de ouderraad zitting te nemen, kunnen dit kenbaar maken via de mail: ouderraad@csb-amsterdam.nl

De ouderraadorganiseert jaarlijks voor ouder(s)/verzorger(s) een thema-avond waarop op interactieve wijze een actueel onderwerp wordt besproken. De afgelopen jaren zijn de volgende thema’s aan de orde gekomen: “My life online!” (Sociale media & internet), “Opvoeden is Topsport!" en "Het puberend brein". 
De ouderraad is te bereiken via email:

Leerlingenraad (LLR)
De leerlingen zijn vertegenwoordigd in een leerlingenraad. Leerlingen zijn gebonden aan het leerlingstatuut. In het statuut staat wat de rechten en plichten van de leerlingen zijn. Een van die rechten is bemoeienis met de besluitvorming. De leerlingen zijn daarom tevens georganiseerd in leerlingklankbordgroepen. Deze klankbordgroepen overleggen regelmatig met de teamleider van de afdeling. Het statuut ligt ter inzage bij de administratie en is te bekijken op de website van de CSB.


De leerlingenraad is te bereiken via email: